Datum uitspraak: 18-05-2016
Nummer uitspraak: 107186
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Ouders maken bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs omdat zij menen dat hun zoon beter op zijn plaats is op een kleine reguliere basisschool.

Advies:
Geadviseerd wordt om bij de heroverweging van het bestreden besluit de toelaatbaarheidsverklaring te voorzien van een draagkrachtige motivering.

Toelichting
Artikel 3:46 Awb verlangt dat een besluit berust op een deugdelijke motivering. Daarom dienen de belangrijkste overwegingen uit de deskundigen rapportages te zijn vervat in de onderbouwing van het tlv-besluit indien het deskundigenadvies wordt gevolgd. Het samenwerkingsverband kan niet volstaan met alleen een controle of de procedure is gevolgd, zoals nu het geval is geweest. Het samenwerkingsverband moet inhoudelijk controleren of de deskundigen adviezen zorgvuldig tot stand zijn gekomen, de feiten juist zijn vastgesteld en dienen te leiden tot de genomen beslissing. In de bestreden toelaatbaarheidsverklaring is de beschikbare motivering niet opgenomen, maar dit kan bij de heroverweging worden hersteld.
De intensiteit en kwaliteit van voor de leerling passende begeleiding bevindt zich thans op het niveau van speciaal onderwijs.