Datum uitspraak: 08-01-2009
Nummer uitspraak: 103935
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De Universiteitsraad heeft geweigerd in te stemmen met het voorstel om m.i.v. 01-09-2009 instellingsbreed een bindend studieadvies (BSA) in te voeren, in verband waarmee het studentenstatuut gewijzigd dient te worden. De haalbaarheid van de invoering bsa is onderzocht door een projectgroep bsa. De door de projectgroep genoemde randvoorwaarden voor de invoering van het bsa zijn in het voorgenomen besluit opgenomen en er is een implementatiecommissie ingesteld die toeziet op de tijdige invulling van alle randvoorwaarden. Gelet op de argumenten om de meerwaarde van het bindend studieadvies te motiveren en op de gegevens, in het bijzonder die van andere universiteiten die het bindend studieadvies toepassen, uit het aan het voorgenomen besluit mede ten grondslag gelegde rapport van de projectgroep bsa, is het voorgenomen besluit toereikend gemotiveerd.De randvoorwaarden hebben onder meer betrekking op de roostering van examens en colleges, personele en financiële gevolgen, studiebegeleiding, de nader te stellen regels, de informatievoorziening aan schoolverlaters en de waarborgen voor de mogelijkheden voor een goede studievoortgang. Mocht bij een of meer opleidingen niet tijdig aan de randvoorwaarden voldaan zijn, dan zal het College voor die opleiding(en) de invoering van het bindend studieadvies opschorten.De  Universiteitsraad onderschrijft de randvoorwaarden en heeft niet gemotiveerd waarom de termijn tot 01-09-2009 te kort zou zijn om de invoering van het bsa op zorgvuldige wijze te realiseren. Het College van Bestuur zal erop toezien dat de genoemde randvoorwaarden vóór de invoering van het bindend studieadvies zijn vervuld en heeft daarvoor een Implementatiecommissie ingesteld, die haar werkzaamheden voortvarend ter hand heeft genomen. Op grond van bovenstaande heeft het College van Bestuur bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voorstel tot invoering per 1 september 2009 van het bindend studieadvies aan de gehele instelling kunnen komen.

Trefwoorden: