Datum uitspraak: 12-09-2019
Nummer uitspraak: 108811 - 19.10
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school loopt al enkele jaren terug in leerlingenaantal. Het schooljaar 2019-2020 zullen minder dan 20 leerlingen op de school ingeschreven staan. Het bevoegd gezag wenst de school te laten fuseren met een andere school van het bevoegd gezag, waarmee al enige tijd wordt samengewerkt. De MR stemt hier niet mee in.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie verleent het bevoegd gezag toestemming om het besluit tot fusie van de twee scholen te nemen, omdat er zwaarwegende omstandigheden zijn die het besluit rechtvaardigen.

Toelichting
Het bevoegd gezag heeft het overlegproces voldoende zorgvuldig gevoerd. Het leerlingenaantal daalt gestaag en bevindt zich onder de opheffingsnorm. Er is geen uitzicht op groei. 
Er zijn nu maar twee combinatiegroepen met daaraan verbonden nadelige consequenties voor de kwaliteit van het lesgeven. Aanvaardbare alternatieven voor de fusie zijn er niet.
Er is sprake van zwaarwegende omstandigheden als bedoeld in artikel 32 lid 1 Wms, die de fusie rechtvaardigen.

Trefwoorden: