Datum uitspraak: 16-11-2018
Nummer uitspraak: 108364 - 18.09
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
De school kampt al jaren met een begrotingstekort en besluit maatregelen te treffen. Het bevoegd gezag overlegt met de (P)MR en bereikt op een aantal punten overeenstemming. Maar de PMR stemt niet in met het voorstel om het onderdeel  deskundigheidsbevordering met 23 uur te verminderen en die uren op een andere manier in te vullen.
Het bevoegd gezag legt hierover een instemmingsgeschil aan de Commissie voor. 

Uitspraak Commissie
De Commissie geeft geen toestemming om het besluit tot wijziging van het taakbeleid van het onderwijzend personeel te nemen. 

Toelichting
Op de school gelden meer uren deskundigheidsbevordering voor het personeel dan het minimum dat de cao bepaalt. De PMR heeft het bevoegd gezag gevraagd wat er zal gebeuren met de 23 uur die het bevoegd gezag uit het budget deskundigheidsbevordering wil halen. Hierop heeft het bevoegd gezag wisselende antwoorden gegeven en niet is niet vast te stellen wat er met die uren gaat gebeuren. Daarmee is niet duidelijk of en hoe wordt bezuinigd. De noodzaak tot bezuiniging kan niet opgevat worden als een zwaarwegende omstandigheid omdat het motiveringsgebrek dat aan het voorstel kleeft, ook dit argument treft.