Datum uitspraak: 30-06-2010
Nummer uitspraak: 104504 - 10.09
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Naar aanleiding van het vertrek van de directeur en het aantrekken van een nieuwe directeur heeft de MR de omvang en invulling van de directiefunctie ter discussie gesteld. De MR verzocht het bevoegd gezag om de directeur niet meer volledig ambulant te laten zijn, zodat meer middelen uit het personeelsbudget beschikbaar zouden zijn voor het primaire proces. Het bevoegd gezag wilde daar niet op ingaan. In geschil is of het bevoegd gezag op grond van artikel 10 onder b WMS, 12 lid 1 onder b WMS en artikel 11 onder f, onder h en onder i WMS een voorgenomen besluit terzake van de omvang en de invulling van de directeursfunctie ter instemming dan wel advies aan de (P)MR had moeten voorleggen. De Commissie concludeert dat dit niet het geval is aangezien het school- en formatieplan met instemming zijn vastgesteld en het vertrek van de directeur en/of het voornemen om een nieuwe directeur te benoemen niet is aan te merken als een wijziging waarvoor instemming nodig is. (artikelen 10 onder b WMS, 12 lid 1 onder b WMS). Met zijn voorstel om te komen tot een heroverweging van het beleid van de organisatie en de taakverdeling binnen de schoolleiding (artikel 11 onder f en onder i WMS) heeft de MR gebruik gemaakt van zijn initiatiefrecht, zoals geregeld in artikel 6 van de WMS. Dit leidt op zichzelf echter niet tot de verplichting van het bevoegd gezag om terzake een voorgenomen besluit te nemen. Het bevoegd gezag heeft aangegeven dat het voornemen om een bepaalde persoon te benoemen te zijner tijd op grond van artikel 11 onder h WMS ter advisering aan de MR zal worden voorgelegd.

Trefwoorden: