Datum uitspraak: 22-09-2006
Nummer uitspraak: 103134
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

 College van Bestuur en Universiteitsraad verschillen van mening over de vraag welke bevoegdheid de Universiteitsraad en de Dienstraad toekomt ter zake van besluiten in verband met de opheffing van een centrale dienst. Een lijst van ingestelde centrale diensten is in een bijlage bij het BBR is opgenomen.
De Commissie oordeelt dat opheffing van een centrale dienst neerkomt op en wijziging van het BBR waarvoor de Universiteitsraad een wettelijk instemmingsrecht heeft. Het BBR is het fundament van de inrichting van de universiteit en kan niet worden aangemerkt als slechts een gevolg van een ander besluit. Het is mogelijk dat de wijziging van de inrichting van de universiteit leidt tot een besluit waarvoor het personeelsdeel in de Universiteitsraad op grond van art. 9.36 lid 1 WHW instemmingsrecht heeft. Het gegeven dat de opheffing van een centrale dienst een situatie met zich brengt die onder het begrip 'reorganisatie' als bedoeld in de CAO valt, maakt dit niet anders. De CAO kan geen afbreuk doen aan de wettelijke bevoegdheden van de Universiteitsraad. Het wettelijk instemmingsrecht kan ook niet beperkt worden door een beroep op art. 9.34 lid 3 onder b WHW. Die bepaling gaat ervan uit dat in het universiteitsreglement concrete aangelegenheden worden genoemd waarvoor de Universiteitsraad adviesrecht heeft. Het begrip 'reorganisatie' is niet als adviesaangelegenheid in het universiteitsreglement opgenomen doch indien dat wel het geval zou zijn, valt nog niet in te zien dat het reorganisatiebesluit aan het besluit tot wijziging BBR vooraf zou dienen te gaan. Er is eerder sprake van met elkaar samenvallende besluiten en de opheffing van de centrale dienst wordt slechts gerealiseerd door een wijziging van het BBR. De Dienstraad heeft geen bevoegdheid ten aan zien van de opheffing van de centrale dienst omdat het geen besluit van het hoofd van dienst betreft. Als het hoofd van dienst bij de uitvoering van de opheffings- en reorganisatiebesluiten maatregelen op het gebied van aangelegenheden genoemd in art. 9.50 leden 2 WHW dient te treffen, waarbij nog keuzevrijheid is, heeft de Dienstraad het wettelijk advies- en instemmingsrecht als bedoeld in art. 9.50 leden 2 en 4 WHW.