Datum uitspraak: 26-11-2019
Nummer uitspraak: 108849
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de school haar dochter niet goed heeft begeleid. Ook klaagt zij over de negatieve benamingen die de school over haar dochter heeft opgenomen in het leerlingendossier. Verder is de moeder het niet eens met het besluit van de school om de leerling in afwachting van een structurele oplossing tijdelijk over te plaatsen van groep 7 naar groep 3.  

Advies van de Commissie
De klacht over de behandeling en begeleiding van de leerling is gegrond. De klachten over het leerlingendossier en over de tijdelijke plaatsing in groep 3 zijn ongegrond.

Toelichting
Volgens de school was er al langer sprake van (gedrags)problematiek bij de leerling. Daarom had de school tijdig duidelijke afspraken met de moeder moeten maken over de begeleiding. Ook kan de school een groeidocument opstellen, als zij vermoedt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Nu heeft de school pas een groeidocument opgesteld, nadat de moeder erom vroeg. De school had hierin adequater moeten handelen. Over de gebruikte bewoordingen in het leerlingendossier heeft de moeder niet specifiek aangegeven wat zij veranderd wilde zien. Dat de moeder het niet eens is met bepaalde conclusies en waarnemingen van de school, betekent niet dat die conclusies en waarnemingen niet kloppen. Het is de Commissie niet gebleken dat het leerlingendossier onjuistheden bevat. Een school heeft in beginsel de bevoegdheid om een leerling naar een andere groep over te plaatsen als dat noodzakelijk is. De school heeft gemotiveerd waarom zij de leerling overplaatste en ook de alternatieven onderzocht. Daarom mocht de school in redelijkheid besluiten om de leerling naar een andere groep over te plaatsen.