Datum uitspraak: 10-11-2020
Nummer uitspraak: 108889
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling met autisme zit op een Engelstalige school voor speciaal basisonderwijs (sbo). Ouders betalen een ouderbijdrage van ruim € 20.000,-. De school gaat over tot verwijdering van de leerling omdat zij niet meer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien. Ouders klagen erover dat de school hen een onjuiste voorstelling heeft gegeven van de status en ondersteuningsmogelijkheden van de school. Ouders hoorden pas bij de procedure over de verwijdering dat er sprake is van een door de overheid bekostigde sbo-school. Ouders gingen er op basis van de informatie van de school vanuit dat sprake was van een particuliere school voor speciaal onderwijs. Daarnaast klagen ouders over niet professionele bejegening en ondersteuning van hun dochter door de leerkrachten. 
 

Advies van de Commissie
De klacht over de onjuiste voorstelling van de status en ondersteuningsmogelijkheden is gegrond. De klacht over de bejegening en ondersteuning is ongegrond. 

Toelichting
De omschrijving van het onderwijs in onder meer het schoolondersteuningsprofiel duidt op een hoger ondersteuningsniveau dan sbo en heeft meerdere elementen van speciaal onderwijs zoals dat in Nederland is vormgegeven, zoals kleine klassen met veel ondersteuning, verwijzing naar de clusters van speciaal onderwijs en de aanwezige expertise. Niet gebleken is dat de school in het schoolondersteuningsprofiel of andere aan ouders verstrekte informatie expliciet het type onderwijs heeft benoemd. De Commissie acht het, mede gezien de substantiële ouderbijdrage en de onbekendheid met het Nederlandse onderwijssysteem, niet onbegrijpelijk dat bij ouders onduidelijkheid bestond over de status en daarmee de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Het had op de weg van de school gelegen om in de informatie die zij verstrekt aan ouders het Nederlandse onderwijssysteem te duiden en te expliciteren dat sprake is van een door de overheid bekostigde sbo-school. 
Ouders hebben aangevoerd dat de leerkrachten zich niet professioneel en onheus jegens hun dochter hebben gedragen door tegen haar te schreeuwen, haar te negeren, en te mishandelen. De leerkrachten hebben dit betwist. De ouders hebben hun stelling dat de leerkrachten zich onprofessioneel en onheus hebben gedragen, niet nader onderbouwd. De Commissie kan dan ook niet vaststellen dat er sprake is geweest van onprofessionele en onheuse bejegening. 
Uit het oordeel van de Geschillencommissie passend onderwijs vloeit voort dat de school de leerling voldoende ondersteuning heeft geboden.