Datum uitspraak: 16-12-2020
Nummer uitspraak: 109214
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een school doet een melding bij Veilig Thuis. De vader van de leerlingen vraagt de directeur waarom een melding is gedaan en wat de inhoud daarvan is. Hierop antwoordt de directeur dat een melding nodig is om onderzoek vanuit Veilig Thuis te kunnen starten. En dat de melding erop ziet dat de kinderen belemmerd worden in hun ontwikkeling door alles wat ze meegemaakt hebben. Een medewerker van Veilig Thuis deelt later in maart 2019 aan de vader mee dat de school in de melding heeft opgenomen dat signalen van misbruik niet door de kinderen kenbaar zijn gemaakt, maar dat die komen uit informatie van de moeder van de kinderen. De vader en de moeder van de kinderen zijn gescheiden. De vader dient een klacht in over de inhoud van de melding en de communicatie met de school daarover. 

Advies van de Commissie
De vader is niet-ontvankelijk in zijn klacht. 

Toelichting
De Commissie hanteert een verjaringstermijn van een jaar voor het behandelen van klachten. Dat betekent dat klachten in beginsel moeten zijn ingediend binnen een jaar nadat de gedragingen en beslissingen waarover wordt geklaagd, zich hebben voorgedaan. De school heeft op 25 februari 2019 de melding bij Veilig Thuis gedaan en de vader hierover geïnformeerd. De vader heeft op 10 maart 2020 zijn klacht bij de Commissie ingediend. De inhoud van de melding, waar het de vader om gaat, is niet op 25 februari 2019 aan de vader meegedeeld. Dit is later, in maart 2019, door een medewerker van Veilig Thuis gebeurd. Het is onduidelijk of dit voor of na 10 maart 2019 is geweest. De vader is niet verschenen tijdens de hoorzitting zodat de Commissie de vader hier niet naar heeft kunnen vragen. De vader heeft dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij zijn klacht binnen de verjaringstermijn heeft ingediend. Niet gebleken is dat er een zwaarwegende reden is waarom de vader niet eerder zijn klacht heeft ingediend. De klacht is dan ook te laat ingediend en daarmee niet-ontvankelijk. De Commissie zal daarom de klacht niet inhoudelijk beoordelen.