Datum uitspraak: 07-02-2017
Nummer uitspraak: 107470
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een student volgde een mbo-opleiding op niveau 4. Het tweede studiejaar heeft hij gedoubleerd. Aan het einde van het studiejaar dat hij doubleerde, kreeg hij een negatief (bindend) studieadvies en is hij niet toegelaten tot het derde studiejaar. De student klaagt erover dat hij van de mbo-opleiding te weinig ondersteuning en begeleiding heeft gekregen voor onder meer zijn studieproblemen, ADD en hooggevoeligheid. Ook de toekenning van zijn studiepunten is volgens de student op onjuiste wijze tot stand gekomen.    

Advies van de Commissie
De klacht over de ondersteuning en begeleiding is gegrond. De klacht over de toekenning van de studiepunten is ongegrond. 

Toelichting
Nadat de student vastliep, had de informatie over zijn studieproblemen en beperkingen voor de mbo-school aanleiding moeten zijn om met de student in gesprek te gaan over de begeleiding en ondersteuning en deze in te gaan zetten. Dit heeft de mbo-school wel gedaan, maar hierbij is teveel het initiatief bij de student gelaten. De mbo-school had de situatie van de student kunnen inbrengen bij het zorgadviesteam, had meer moeten nagaan of de docenten de ondersteuning in de lessen boden en het eerste negatief studieadvies had meteen moeten worden verstrekt. De school had gelet op de ADD en de problematische thuissituatie van de student meer de regie moeten nemen.
De student heeft diverse keren extra mogelijkheden gekregen om werkstukken in te leveren. Hiervan heeft hij onvoldoende gebruik gemaakt. Niet gebleken is dat werkstukken die zijn ingeleverd, niet zijn beoordeeld. Daarom is niet gebleken dat de studiepunten op onjuiste wijze zijn toegekend of tot stand zijn gekomen.