Datum uitspraak: 28-09-2016
Nummer uitspraak: 107284
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is niet geplaatst op de vo-school die bovenaan haar voorkeurslijst stond. Dat was de uitkomst van de afspraken in de lokale matchings- en plaatsingsprocedure. De leerling had voorkeur voor een categoraal gymnasium. Klagers stellen dat de leerling vertrouwd is met de traditie en de sfeer van de school van eerste voorkeur en dat haar zussen ook op deze school zitten. Klagers hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit om de leerling niet te plaatsen en zijn niet tevreden over de procedure.

Advies van de Commissie
De klacht dat de leerling niet geplaatst is op de school van voorkeur en de klacht over de procedure is ongegrond. De klacht dat de informatie over de bezwaarprocedure is tekort geschoten is gegrond. 

Toelichting
Een systeem van matching en plaatsing dat voor een gehele leerlingpopulatie tot een goede of zelfs optimale verdeling leidt, kan in individuele gevallen tot een teleurstellende uitkomst leiden. In die situatie kan soms een beroep gedaan worden op een hardheidsclausule. In dit geval hebben klagers onder andere aangevoerd dat de zussen ook op de school zitten of hebben gezeten. De school had een voorrangsregeling maar heeft die afgeschaft. Door met een beroep op de hardheidsclausule tegemoet te komen aan de wens tot plaatsing op dezelfde school als haar zussen, zou via een omweg de voorrangsregeling voor broertjes en zusjes weer worden geïntroduceerd. 
De bezwaren die klagers hebben genoemd zijn begrijpelijk, maar objectief gezien niet zwaarwegend genoeg dat gezegd kan worden dat plaatsing op een andere school dan de school van voorkeur onredelijk is.
Informatie over bezwaar, als sluitstuk van de matchings- en plaatsingsprocedure mag niet ontbreken, omdat de mogelijkheid om bezwaar te maken alleen een reëel middel is als belanghebbenden weten dat die mogelijkheid bestaat.