Datum uitspraak: 20-09-2016
Nummer uitspraak: 107358
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling van 3 havo is volgens de bevorderingsnormen een bespreekgeval. De docentenvergadering besluit de leerling niet te laten doubleren, maar te bevorderen naar het volgende leerjaar van het lagere niveau 4 vmbo-t.
De moeder van de leerling vindt dat de school hem had moeten bevorderen naar 4 havo of had moeten laten doubleren. Volgens de moeder had de school haar zoon moeten laten deelnemen aan de Zomerschool en is hij ook de dupe geworden van het uitvallen van huiswerkklassen.

Advies van de Commissie
De beslissing om de leerling te plaatsen in vmbo 4-t is op een juiste wijze tot stand gekomen en is voldoende gemotiveerd.

Toelichting
De Commissie past terughoudendheid bij het beoordelen van beslissingen over het bevorderen van leerlingen omdat dergelijke beslissingen tot het professionele domein van de docenten behoren. Zij zal een klacht over bevordering slechts gegrond  verklaren als die beslissing kennelijk onjuist is of als er sprake is van ernstige procedurele gebreken. De Commissie toetst of de school in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen.
De school heeft conform de eigen bevorderingsprocedure gehandeld. Gezien de inhoud van de bij de beslissing gebruikte informatie is het niet onbegrijpelijk dat de school heeft geoordeeld, dat de kans op het behalen van een diploma aanmerkelijk groter is als de leerling (eerst) eindexamen vmbo-t doet. Omdat de Zomerschool alleen open staat voor leerlingen waarvan men verwacht dat de Zomerschool een succesvol vervolg in het volgende leerjaar bevordert, hoefde de school de leerling niet te laten deelnemen aan de Zomerschool.