Datum uitspraak: 23-12-2020
Nummer uitspraak: 109523
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling op een reguliere basisschool vertoont gedragsproblemen, waardoor de school hem niet meer toelaat. De school kan niet langer voorzien in de benodigde ondersteuning voor de leerling en vraagt een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs aan. De school schorst de leerling totdat een andere passende onderwijsplek is gevonden. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Het schorsen van een leerling tijdens een verwijderingsprocedure is niet toegestaan. Om te voorkomen dat de leerling thuis zou komen te zitten, heeft de school een zorgstudent ingezet. Nadat de zorgstudent na een dag heeft gemeld de leerling geen begeleiding te kunnen bieden, heeft de school geen andere mogelijkheden onderzocht om thuiszitten te voorkomen. 
Vast is komen te staan dat de benodigde ondersteuning van de leerling het regulier onderwijs overstijgt. De school moet in het kader van de zorgplicht een passende school voor de leerling vinden.