Datum uitspraak: 20-02-2015
Nummer uitspraak: 106581/106582/106586
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Drie ouders zijn het oneens met het ontwikkelingsperspectief dat de school voor hun kinderen heeft opgesteld. De (drie) zonen van de ouders hebben een autisme spectrum stoornis. De school biedt voortgezet speciaal onderwijs aan voor leerlingen met leer- en gedragsproblematiek (cluster 4). De school heeft voor de periode april - oktober 2014 een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In de loop van deze periode heeft de school het ontwikkelingsperspectief bijgesteld. Daarbij is de uitstroombestemming 'vervolgonderwijs' veranderd in 'dagbesteding'. Dit is op 2 juli 2014 met de ouders besproken. Die waren het met de bijstellingen niet eens. Na dit overleg is er met verschillende partijen contact geweest om te kijken of er binnen het samenwerkingsverband een passend onderwijsaanbod voor de kinderen is. De ouders hebben hun kinderen met ingang van schooljaar 2014-2015 thuis gehouden en thuis onderwijs aangeboden. 

Advies Commissie
De Commissie verklaart het verzoek gegrond en adviseert het bevoegd gezag om een nieuw ontwikkelingsperspectief voor de leerlingen op te stellen en daarbij de verplichting van het voeren van op overeenstemming gericht overleg met verzoekers in acht te nemen. 

Toelichting
Volgens de wet mag de school het ontwikkelingsperspectief pas bijstellen nadat 'op overeenstemming gericht overleg' met de ouders heeft plaatsgevonden. In de ontwikkelingsperspectieven is de uitstroombestemming bijgesteld van vervolgonderwijs naar dagbesteding. Deze bijstelling houdt voor de ouders en de leerlingen een verandering in met eventuele gevolgen voor de leerlingen. In zo'n geval moet nauwkeurig invulling worden gegeven aan het op overeenstemming gericht overleg. Dit moet open en reëel plaatsvinden. De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat er voldoende op overeenstemming gericht overleg is geweest. Het gesprek op 2 juli 2014 leidde slechts tot het inzicht dat de ouders en de school het niet eens waren met het bijgestelde ontwikkelingsperspectief. De school heeft de ouders daarna niet benaderd voor verder overleg. Daarom is er sprake van onvoldoende op overeenstemming gericht overleg.