Datum uitspraak: 17-11-2016
Nummer uitspraak: 107455
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De moeder van een meerderjarige leerling is het oneens met de tlv. De leerling woont in een instelling en voor hem zijn door de rechtbank een mentor en een bewindvoerder aangesteld. Die hebben moeder geen machtiging gegeven het bezwaarschrift in te dienen.

Advies van de Commissie
Het samenwerkingsverband kan in de beslissing op bezwaar het bezwaarschrift kennelijk-niet ontvankelijk verklaren.

Toelichting
Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift ingediend worden door een belanghebbende. De moeder voldoet niet aan dit criterium. Ook is zij niet gemachtigd. De mentor, de bewindvoerder en het schoolbestuur zijn het eens met de tlv. Op grond van artikel 7:3 sub a van de Awb kan van het horen van de indiener worden afgezien omdat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is.