10 van 4291 resultaten weergegeven

Geschil over toelating leerling. Verzoek gegrond. De Commissie van Onderzoek (CvO) van de instelling heeft onvoldoende onderzocht of de leerling op basis van zijn ondersteuningsbehoefte in aanmerking komt voor cluster 2 onderwijs.

Datum: 24 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109268

Verzoek over ontwikkelingsperspectief ongegrond, omdat de school over de bijstelling van dat plan overeenstemming had bereikt met de moeder van de leerling.

Datum: 24 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109299

De gezamenlijke vergadering heeft redelijkerwijs niet haar instemming aan het voorgenomen besluit tot vaststelling van de hoofdlijnen van de begroting 2020 kunnen onthouden.

Datum: 24 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO
Publicatienummer: 109171

Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 21 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109319

Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal basisonderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 21 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109290

Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 21 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109287

Adviesgeschil over benoeming bestuurder. Verzoek van de MR niet-ontvankelijk omdat het bevoegd gezag het besluit tot benoeming heeft ingetrokken. Diverse nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk.

Datum: 16 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109347

Uitspraak Commissie voor Geschillen CAO MBO: onjuiste toepassing cao mbo door werknemer lesgevende taken op te dragen, ondanks dat de werknemer is benoemd als docent

Datum: 15 juli 2020
Type: Actueel
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO

Het verzoek van de oudergeleding van de GMR (OGMR) om het bevoegd gezag te verbieden uitvoeringshandelingen te verrichten ten aanzien van de invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel komt niet voor toewijzing in aanmerking. (zie ook 109340)

Datum: 14 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109345

Instemmingsgeschil over invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel. Vanwege zwaarwegende omstandigheden krijgt het bevoegd gezag toestemming het besluit te nemen. (zie ook 109345)

Datum: 14 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109340